Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Политика за защита на личните данни на СОФИТА ООД

Тази Политика за защита на личните данни описва видовете информация, които събираме, обработваме и съхраняваме чрез нашия уебсайт. Тя не се отнася до информацията, която събираме по други канали.

Тази Политика обяснява:

 1. Защо събираме ваши данни
 2. С каква цел ги обработваме
 3. За какъв срок ги съхраняваме
 4. Дали други лица получават вашите данни
 5. Дали възнамеряваме да прехвърлим вашите данни в друга страна
 6. Дали използваме средства за автоматично вземане на решения и изграждане на профили.
 7. Ще обработваме вашите данни по законен и коректен начин.
 8. Ще използваме сигурни средства за обработка и съхранение на вашите данни.
 9. Ще докладваме за евентуални нарушения в защитата на данните.
 10. Ще съхраняваме вашите данни само докогато е необходимо.
 11. Може да ползвате всички свои права, предоставени от Регламента в рамките на приложимото законодателство.

СОФИТА ООД е доставчик на езикови и преводачески услуги, която работи в глобален мащаб. Офисът ни е в София, България, а нашите клиенти и подизпълнители (например преводачи и редактори) работят в страните от Европейския съюз и други части на света. По тази причина ние гарантираме, че защитаваме адекватно всички лични данни и спазваме стриктно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), както и споразуменията със САЩ и Швейцария за защита на личните данни (EU-US Privacy Shield Framework и Swiss-US Privacy Shield Framework), в нашата дейност по целия свят.

Като администратор на лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни („Регламентът“) ние гарантираме, че:

В СОФИТА ООД сме разработили цялостна Система за управление, която е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001 и ISO 17100 и включва подходящи политики и процедури, предвидени да осигурят коректни и прозрачни управленски практики във всички аспекти на нашата дейност, включително информационната сигурност и защитата на личните данни.

Повечето от личните данни, които ние обработваме, са предоставени пряко от вас по една от следните причини:

 1. Изпратили сте запитване/заявка за една от нашите услуги.
 2. Кандидатствали сте да станете наш сътрудник.

Целта, за която ние събираме и обработваме ваши лични данни, е да осигурим предоставянето на услугите, от които се интересувате. Законовите основания за обработка на вашите данни са или конкретни нормативни изисквания, или вашето изрично съгласие да използваме вашите лични данни.

За да гарантираме, че вашите лични данни се обработват и съхраняват по сигурен начин, прилагаме редица организационни и технически мерки, които включват, но не се изчерпват с:

 1. Политика по информационната сигурност и Политика по защита на личните данни, които отговарят на изискванията на Регламента. Те включват конкретни указания за служителите и подизпълнителите на СОФИТА ООД.
 2. Споразумения или декларации за конфиденциалност с нашите служители и подизпълнители (физически и юридически лица).
 3. Указания, в които изискваме от нашите подизпълнители безусловно съблюдаване на най-добрите мерки за защита на данните.
 4. Подходящи процедури и методи за пренос на данните чрез сигурни канали за комуникация и допълнителни мерки (например криптиране на информацията).
 5. Подходящи политики за съхранение на документите, които съдържат лични данни, и изтриването им след приключване на работата с конкретен документ.
 6. Адекватни мерки за предпазване на документите от загуба или увреждане.
 7. Непрекъснато проследяване на практиките за защита на данните, за да гарантираме пълно съответствие с приложимото законодателство и изискванията на клиентите, предявени в споразумения или конкретни указания.

В случай че установим реализирано или потенциално нарушение на защитата на данните, незабавно ще уведомим вас и съответния орган по защита на данните.

Съхраняваме вашите лични данни само колкото е необходимо, за да предоставим нашите услуги, или докогато решите, че искате „да бъдете забравени“. Правата за заличаване на личните данни подлежат на някои ограничения, ако данните ви фигурират върху договорни или финансови документи (които ние сме длъжни да пазим за определен период, указан в законодателството) или за целите на правна защита.

Гарантираме, че можете да се възползвате от правата, които са предоставени от Регламента в рамките на приложимото законодателство, като правото на достъп до вашите данни, правото на корекция на данните, правото на заличаване или ограничаване на обработката на данните (в рамките на съответната нормативна база), както и правото на преносимост на данните, ако е приложимо.

Ние не използваме методи за изграждане на профили и не предоставяме ваши данни на трети страни, освен ако това не се изиска от правоохранителните органи или с вашето изрично съгласие.

По всички въпроси, които засягат защитата на данните, може да се обърнете към нашето Длъжностно лице за защита на данните на имейл: i_sofita_t@sofita.com.

 

Последна редакция: май 2018 година.