Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

За клиентите на Преводаческа агенция СОФИТА

 

Общи условия

 1. СОФИТА приема всички свои поръчки писмено. Фирмата не се ангажира с устни, непотвърдени заявки.
 2. Фирмата изпълнява заявените услуги качествено и в договорения срок, като осигурява висококвалифицирани преводачи и се съобразява с терминологията и изискванията на Възложителя.
 3. Посочените в талона на поръчката цени се считат за приети, ако тя не бъде отказана в срок от 24 часа.
 4. За всички услуги важат следните увеличения на основните цени при работа:
  • над 8 часа дневно 20 %
  • в почивни дни и нощем между 22:00 и 6:00 ч. 50 %
  • в празнични дни 100 %

  Забележка: Горните увеличения не се отнасят до услугите от раздел Писмени преводи, освен в случаите, когато те се извършват на място.

 5. След изпълнението на услугата агенцията предава на Възложителя всички материали, свързани с поръчката, и не задържа екземпляр от превода (освен при специална уговорка).
 6. При неспазване на договорените срокове агенцията дължи на Възложителя обезщетение в размер на 1 % за всеки ден закъснение, но не повече от 8 %.
 7. При установяване на некачествено изпълнение на услугата, след писмено възражение от страна на Възложителя, агенцията преработва материала за своя сметка (или заплаща неустойка/обезщетение в размер до 20%).
 8. При анулиране на заявка за писмен превод Възложителят дължи на агенцията стойността на извършената част от услугата или 10% за организационни разходи, ако работата не е започнала, а при анулиране на устен превод от 10 до 100 % в зависимост от момента на анулирането.
 9. При анулиране в деня на проявата Възложителят дължи на фирмата обезщетение в размер на 100 % за първия ден и по 20 % за следващите до третия включително.
 10. Стойността на услугата се калкулира върху обема на извършената работа и единичната цена, договорена с Възложителя.
 11. Най-късно три дни след изпълнението на поръчката агенцията изготвя платежния документ за извършените услуги.
 12. Възложителят превежда дължимата сума в тридневен срок след получаването на платежния документ. При просрочие на плащането над 10 дена, Възложителят дължи наказателни лихви в размер на ОЛП + 10 пункта.Възникналите въпроси и разногласия се уреждат чрез преки преговори, съгласно нормативните разпоредби.

  Забележка:

  • СОФИТА си запазва правото да променя без предизвестие настоящия Каталог в зависимост от условията на пазара.
  • СОФИТА запазва авторските права върху извършваните преводи и друга интелектуална собственост. Ползването на интелектуални продукти от трети страни не може да става без писмено съгласие от страна на СОФИТА.

 

Общи условия за услуги за устен превод

 1. Под целодневен ангажимент се разбира максимум 8-часова ангажираност + 1 час обедна почивка. В случай на надвишаване на 8 часа за всеки извънреден час се прилага 25% завишение върху цената на час, която се формира от дневната цена, разделена на 8. Всеки започнат час се счита за цял.
 2. Цена за половин ден се прилага, когато ангажиментът е с продължителност до 4 последователни часа и клиентът предварително е заявил полудневна ангажираност.
 3. Ангажиментите над 4 часа се считат за целодневни.
 4. Ангажиментите извън София се считат за целодневни, освен ако не е договорено друго.
  При ангажименти извън София командировъчните разходи (път, нощувки и дневни) се поемат от Възложителя, освен ако не е договорено друго.
 5. При ангажиране на 1 преводач за работни разговори, срещи и дискусии за продължителност повече от 2 часа, Възложителят трябва да осигури 10 минути почивка на всеки работен час.
 6. Почасово таксуване се прилага  само в случаите на заплащане на извънредни часове. Услугите за устен превод може се таксуват при следните три варианта:
  • цена за половин ден (до 4 часа), която е равна на половината от цената за целодневен ангажимент;
  • целодневна цена + почасово таксуване за извънредни часове, ако има такива
  • за някои специфични формати над 4 часа (вътрешнофирмени събития) в зависимост от естеството на работа и при изрично договаряне може да бъде прилагано почасово таксуване, като цената на час се договаря допълнително.
 7. Анулации:
  • При отмяна на заявката 24 часа преди началото на събитието Възложителят дължи на агенцията обезщетение в размер на 10 % от договорената за ангажимента сума.
  • При отмяна в деня на събитието Възложителят дължи на агенцията обезщетение в размер на 100 % от договорената за ангажимента сума.
 8. Възложителят няма право да записва превода или части от него, освен с предварителното писмено съгласие на Изпълнителя и допълнително заплащане.
 9. Ако възникне необходимост преводачите да извършват различни от договорените дейности/услуги в рамките на устния ангажимент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва предварително да уведоми за това СОФИТА, за да бъдат обсъдени и допълнително договорени.
 10. Плащането се извършва по банков път по банкова сметка, посочена във фактурата, която се изпраща на Възложителя по електронна поща.
 11. Възложителят няма право да ангажира и да се свързва директно с преводачите за изпълнението на бъдещи услуги без знанието на СОФИТА ООД.