Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Формуляри

Данни за фактура

Моля, попълнете данните:
*
 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Град:

Пощенски код:

Ж.К.:

Улица:

Блок:

Етаж:

Директор/Управител:

Телефон:

E-mail:

Счетоводител:

Телефон:

E-mail:

 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРА:

Електронна фактура по имейл на следния адрес:
Оригинална фактура по пощата на следния адрес:
Друго (моля опишете):
 
ФАКТУРИРАНЕ: За всяка поръчка Веднъж месечно Друг период

Срок за плащане (след получаване на фактурата):Лица за контакт:

Име:

Длъжност:

Телефон:

E-mail:

 

Други данни, бележки и препоръки:

 
 

Съгласен съм личните данни, които предоставям тук, да бъдат използвани от преводаческа агенция Софита ООД съгласно нейната Политика за защита на личните данни.Преводаческа агенция СОФИТА ООД е регистрирана като администратор на лични данни от 2010 година и Ви информира, че ще продължи надлежно да съхранява и обработва предоставяните лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.


* - Попълването на полетата с * e задължително.