Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

ELRC - European Language Resource Coordination

Ръководното тяло на СОФИТА - гост-лектори на семинара Координиране на езиковите ресурси в Европа

18 март 2016

Управителката на Софита г-жа Рамона Стоянова и директор административна дейност г-жа Светла Маринова бяха поканени да участват като представители от бранша на преводаческите агенции в семинара Координиране на езиковите ресурси в Европа, който имаше за цел да представи една инициатива на Европейската комисия за преодоляване на езиковите бариери.

„Езикът на Европа това е превода“ с тези думи на Умберто Еко започна семинара.

Всички гости участници изтъкнаха, че една от основните ценности на Европейския съюз е да се съхрани идентичността – културна и езикова на всяка от страните членки на ЕС и разбира се това е прекрасно, но създава някои предизвикателства като езиковите бариери, които макар и невидими създават сериозни граници в комуникацията помежду им. Езиковите технологии като автоматизирания превод могат да подпомогнат преодоляването на тези бариери между хората и народите, като дават възможност за развитието на многоезична Европа, така възниква Платформата за автоматичен превод (CEF.AT). Платформата ще подпомага комуникацията, обмена на документи и друго езиково съдържание между публичните администрации и гражданите на страните членки на ЕС. Основната задача на проекта Координиране на езиковите ресурси в Европа е да събере езикови ресурси, които ще се използват при създаването и усъвършенстването на системите за автоматичен превод в Платформата CEF.AT за нуждите на публичната администрация във всички страни, членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Целта на проекта е не само да се преодолее несъответствието между реалните нужди и изисквания на публичните администрации на страните от ЕС и възможностите на системите за машинен превод, които в момента се предлагат от Европейската комисия, но и да се подкрепят всички национални езици на страните от ЕС в стремежа им към утвърждаване на пълноправие. Колкото повече данни се наливат в платформата, толкова по-качествен автоматичен превод тя ще генерира от една страна, а от друга огромното количество бази данни, които вече са създадени могат да бъдат повторно използвани като ресурс. Нужни са двуезични документи, но и моно езични, важно е количеството, тъй като системата работи на статистически принцип и предлага като превод най-често срещания израз в базата с данни, от което идва и следствието богата база - добър превод.

Целите и задачите на мрежата Координиране на езиковите ресурси в Европа, представи Стелиос Пиперидис, който води семинарите във всички страни членки на ЕС и с удоволствие констатира, че интересът към семинара в България е най-голям по брой на участниците до сега, като ние сме 19тата поред страна, в която се провежда.

В първата дискусия Публичната администрация в България и многоезичието в Европа г-жа Светла Маринова директор административни дейности в Софита представи пред участниците на семинара позицията на преводаческите агенции по въпроси свързани с дейността в бранша, които биха подпомогнали работата по събирането на езикови ресурси за проекта. С какви езици се работи, с кои от тях се работи най-трудно, какъв тип документи се превеждат, с какви затруднения от езиково естество се сблъскват агенциите  – това са само част от въпросите, на които тя отговори като представи извадка на видове документи и езикови комбинации, възложени на ПА Софита за писмен превод от български институции за една календарна година за 3 различни институции в различни ресори - Национален институт на правосъдието, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Народно събрание. Тя отбеляза, че предоставянето на езикови ресурси за Платформата CEF.AT не може да става директно от самите агенции, защото всички права върху преводите, преводаческите памети и другите входно-изходни материали, свързани с поръчките остават собственост на възложителя.

Г-жа Рамона Стоянова взе становище в следващата дискусията Езикови ресурси за автоматичен превод на и от български език от гледна точка на 27-годишния си опит като управител на агенция Софита- доставчик на преводачески услуги.

Тя направи едно много важно разграничение между преводаческата памет ТМ и терминологичната база МТ. Системите за автоматичния превод базирани на тези два инструмента водят до различен резултат и биха били подходящи за различни цели, което да се вземе под внимание спрямо нуждите на съответната институция. В първия случай, когато се използва TM, съответния преводачески софтуер възпроизвежда фразите в текста точно така както са били вече преведени и всеки последващ път това се случва по един и същ начин, докато във втория случай системата за автоматичен превод предлага превода на определен термин, така както се среща най-често в цялата база с данни – втория случай е и този, който е използван при създаването на Платформата за автоматичен превод (CEF.AT)

 Нуждите от превод нарастват с главоломното развитие на технологиите, една интересна статистика, която водещите съобщиха е от проучвания направени за 2020 година – на всички човек ще се падат средно по 6 електронни устройства!

 Тръгнахме си от семинара с усещането, че сме надникнали в бъдещето, където автоматичния превод измества грубия преводачески труд, а преводачите заемат позиция на експерти, които по-скоро правят редакция, отколкото чист превод, но остават абсолютно незаменими. Участниците в семинара бяха категорични, че осигуряването на достъп до информация на различни езици за целите на Платформа за автоматичен превод е свързано със значителни ползи, както за икономиката, така и за обществото. Изпълнението на Стратегията за единен цифров пазар на Европа може да доведе до увеличаване на икономическия ръст с близо 340 милиарда евро и създаване на стотици хиляди нови работни места.